Xiaomi, wiodąca firma z branży elektroniki użytkowej, której trzon oferty stanowią smartfony i inteligentny sprzęt połączone platformą Internetu rzeczy (IoT), ogłosiła dziś plan znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ang. GHG), nazwany Filozofią Zerowej Emisji. Xiaomi zamierza osiągnąć niższą emisję dwutlenku węgla poprzez badania i rozwój czystych technologii, rozszerzanie technik zarządzania odpadami elektronicznymi oraz wdrażanie ekologicznych zasad działania i logistyki.


Strategia klimatyczna a Filozofia Zerowej Emisji

Misją Xiaomi jest umożliwienie wszystkim na świecie cieszenia się lepszym życiem dzięki innowacyjnej technologii. W ramach tej misji firma angażuje się w zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez innowacje technologiczne i wydajność operacyjną. Firma jest zdecydowana przyczynić się do przyspieszenia globalnego przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto, wprowadzając dbałość o klimat do procesu projektowania i dostarczania swoich produktów.

Celem Filozofii Zerowej Emisji Xiaomi jest zwiększenie skuteczności i dostępności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego produkcji i usług. Xiaomi będzie nadal zwiększać wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, aby wywierać pozytywny wpływ na klimat i wspierać bardziej ekologiczny styl życia oraz społeczeństwo niskoemisyjne.

Cele w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych

Xiaomi przyjmuje etapowe podejście do opracowywania i wdrażania planów działań co do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Swój pierwszy w historii cel redukcji emisji gazów cieplarnianych Xiaomi wyznaczyło w 2021 roku. Założono wówczas zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na osobę o 4,5% do 2026 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2020. Na dzień 31 grudnia 2022 r. firma osiągnęła 21,12% redukcję emisji GHG na osobę w stosunku do roku bazowego.

Ślad węglowy oblicza się w trzech zakresach, dobieranych w zależności od celu jego obliczania przez daną firmę. Właśnie obliczenia w tych zakresach (ang. Scope 1, 2, 3). zostały zaproponowane do obowiązkowego raportowania w sprawozdaniach z działalności (przyp. tłum.).

Aby wesprzeć globalne dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu netto do 2050 roku¹, firma Xiaomi zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2² poprzez:

  • Ograniczenie emisji GHG³ z głównych segmentów działalności⁴ o co najmniej 70% w stosunku do poziomu z roku bazowego⁵ – najpóźniej do 2030 roku;
  • Ograniczenie najpóźniej do 2040 emisji gazów cieplarnianych z głównych segmentów działalności o co najmniej 98% w stosunku do poziomu z roku bazowego, przy spełnieniu warunków wstępnych umożliwiających osiągnięcie zerowej emisji netto⁶;
  • Nadanie priorytetu wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych, długoterminowych umów zakupu energii oraz wytwarzaniu energii odnawialnej na miejscu, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym okresie docelowym;
  • Zachęcanie kluczowych dostawców do ustanowienia własnych celów w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, które będą porównywalne lub bardziej ambitne niż cele Xiaomi, aby zapewnić ciągłą redukcję.

Zmniejszenie śladu środowiskowego poprzez badania i rozwój oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym

Ślad środowiskowy został zmniejszony na różne sposoby, z których wybrano cztery obszary, które zostaną szczegółowo zilustrowane: badania i rozwój czystych technologii i unowocześnianie produktów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym i zarządzanie odpadami elektronicznymi.

Badania i rozwój czystych technologii oraz unowocześnianie produktów

W 2022 roku Xiaomi zainwestowało ponad 50% swoich całkowitych wydatków na badania i rozwój w czyste technologie. W tym samym roku zastosowanie patentów i produktów związanych z czystymi technologiami przyniosło 59,7% jej przychodów. Firma poczyniła w tej dziedzinie zauważalne postępy, a oto kilka przykładów:

5G i energooszczędna technologia transmisji sygnałów: Dzięki technologiom oszczędzania energii w sieciach 5G, takim jak samoadaptacyjna technologia szerokopasmowa i optymalizacja poboru prądu, Xiaomi zwiększyło efektywność oszczędzania energii w swoich smartfonach. Zaawansowane chipy WLAN, w połączeniu z technologiami monitorowania mocy WLAN i dynamicznej transmisji, pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii w smartfonach o około 30% w porównaniu do rozwiązań poprzedniej generacji.

Energooszczędne wyświetlacze: Przełączając w tryb nocny Dark Mode, który zmienia tło na ekranie smartfonu lub tabletu na ciemne, można zmniejszyć zużycie energii przez wyświetlacz nawet o 70% podczas korzystania z niektórych aplikacji.

Technologia ładowania: W 2022 roku ponad 100 milionów inteligentnych urządzeń i terminali korzystało z technologii szybkiego ładowania Xiaomi, co pozwoliło zaoszczędzić prawie 57 milionów kWh zużycia energii i 24 852 tony emisji CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla), w porównaniu z konwencjonalną technologią ładowania.

Ekologiczne opakowania: Xiaomi zmieniło opakowania swoich produktów Smart Home z plastikowych wytłoczek na kartonowe i usunęło plastikowe uchwyty. Dzięki tej modernizacji firma zmniejszyła zużycie opakowań papierowych średnio o 0,3 m² i usunęła około 80 g plastiku na produkt.

Gospodarka w obiegu zamkniętym i zarządzanie odpadami elektronicznymi

Recykling i utylizacja: W 2022 roku Xiaomi poddało recyklingowi około 4 500 ton odpadów elektronicznych, w tym smartfonów. Na lata 2022-2026 firma zobowiązała się do recyklingu 38 000 ton e-odpadów i wykorzystania w swoich produktach 5 000 ton materiałów pochodzących z recyklingu.

Xiaomi rozwija swój program odkupu urządzeń, zwiększając rodzaje produktów nadających się do recyklingu oraz zasięg usług recyklingowych. Firma zbiera przedmioty w sklepach, pocztą i bezpośrednio od konsumentów, aby zachęcić użytkowników do recyklingu swoich produktów. W ubiegłym roku firma uruchomiła program odkupu urządzeń na swojej oficjalnej stronie internetowej na wybranych rynkach europejskich. Współpracuje również z wykwalifikowanymi stronami trzecimi w zakresie utylizacji odpadów powstałych w procesie naprawy produktów i komponentów elektronicznych.

Odnawianie i ponowne wykorzystanie: Firma Xiaomi angażuje się w promowanie rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez odnawianie używanych produktów. W 2022 r. jej fabryka odnawiająca przerobiła około 94 000 smartfonów, 5 600 skuterów elektrycznych i 6 200 telewizorów, z których wszystkie zostały sprzedane jako certyfikowane produkty odnowione.

Zwiększanie trwałości: Xiaomi bierze pod uwagę trwałość materiałów przy wyborze komponentów do swoich produktów. Firma opracowała odporne na zużycie materiały ceramiczne i syntetyczną skórę silikonową, stosowane w wielu modelach smartfonów. Ustanowiła też własne standardy testowania pyłoszczelności, wodoodporności i odporności na upadek, które przekraczają międzynarodowe normy. W 2022 roku Xiaomi wypuściło na rynek wyjątkowo trwałą baterię z możliwością pełnego ładowania i rozładowywania, która ma o 25% dłuższą żywotność niż wcześniej stosowane rodzaje akumulatorów.

Więcej informacji na temat strategii klimatycznej Xiaomi i jej wdrażania, a także inicjatyw w zakresie spraw społecznych i zarządzania, można znaleźć w ostatnim raporcie dotyczącym środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Źródło materiału i zdjęć: OneMulti PR

Przypisy:

¹ Długoterminowy cel Porozumienia Paryskiego.

² Emisja gazów cieplarnianych przez Xiaomi obejmuje głównie dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i fluorowęglowodory (HFC). Całkowita emisja GHG jest podawana w kategoriach ekwiwalentu dwutlenku węgla. Obliczono emisję gazów cieplarnianych z obiektów i działalności Xiaomi, a także z wcześniejszych i późniejszych ogniw łańcucha wartości Xiaomi. Szczegóły dotyczące zakresu emisji GHG obejmują:

1) Bezpośrednie emisje GHG (tzw. zakres 1): generowane bezpośrednio przez wykorzystanie gazu ziemnego i benzyny do operacji oraz emisje niezorganizowane z urządzeń chłodniczych, przeciwpożarowych oraz emisja niezorganizowana GHG z procesu oczyszczania ścieków;

2) Pośrednie emisje GHG (tzw. zakres 2): generowane z zużytej energii elektrycznej i zużytego ciepła na potrzeby działalności operacyjnej.

³ Emisja gazów cieplarnianych: odnosi się do emisji GHG firmy (wartość bezwzględna), obliczonej zgodnie ze standardami takimi jak GHG Protocol i norma ISO 14064.

⁴ Główne obszary działalności operacyjnej: smartfony, produkty IoT i lifestyle, usługi internetowe i inne (zakres taki jak podany w Raporcie Rocznym 2022).

⁵ Rok bazowy: 2021.

⁶ Zerowa emisja netto: odnosi się do definicji i wytycznych ISO Net zero (IWA 42:2022), dotyczących zerowej emisji netto, której resztkowe emisje gazów cieplarnianych w roku docelowym są zgodne z opartymi na nauce ścieżkami ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5° Celsjusza.

Polska grupa Smart Home by SmartMe

Polska grupa Xiaomi by SmartMe

Promocje SmartMe

Powiązane posty

Dodaj komentarz