Regulamin konkursu „Rozdajo SmartMe”

1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają

 • „Organizator” – organizatorem Konkursu jest SmartMe Ariel Zgórski z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, NIP 648 275 18 82
 • „Fundator” – fundatorem nagród jest SmartMe Ariel Zgórski z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, NIP 648 275 18 82
 • „Konkurs” – Konkurs „Rozdajo SmartMe” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • Konkurs trwa od momentu zamieszczenia postu konkursowego dnia 13.02.2020 r. do godz. 23:59 dnia 15.02.2020 r.
 • Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 • Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 • Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego wykop.pl. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Wykop.pl. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 • Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis wykop.pl.
 • Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. W składzie 4-ech przedstawicieli Organizatora.
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Wykop spełniającego warunki serwisu.
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 • Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez usunięcie swojego wpisu ze zgłoszeniem konkursowym
 • Wycofanie z Konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 • Celem Konkursu jest promocja marki SmartMe.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaplusowanie konkursowego wpisu oraz umieszczenie pod nim komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 • Wpis konkursowy zostanie opublikowany na profilu https://www.wykop.pl/ludzie/SmartMe/
 • Regulamin konkursowy zostanie opublikowany pod linkiem https://www.smartme.pl /regulamin-konkursu-rozdajo-smartme
 • Zadanie konkursowe polega na zaplusowaniu konkursowego wpisu oraz zamieszczenie w komentarzu pod wpisem kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Jaki znasz najlepszy tekst na podryw?”
 • Zamieszczenie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu .
 • Kolejność dodawania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.
 • Uczestnik w ramach Konkursu może zamieścić dowolną ilość odpowiedzi, jednak może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.
 • Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po godz.23:59 dnia 15.02.2020 r. nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 • Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęć, filmów, opisów bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących lub wykorzystujących znaki towarowe, logotypy lub nazwy towarów innych niż SmartMe. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników zdjęć lub filmów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą uwzględniane w Konkursie oraz usuwane.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Wykop.pl, z przyczyn od niego niezależnych.

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 • Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione spośród pięciu najwyżej plusowanych komentarzy,przez 4-osobową Komisję Konkursową do – 17.02.2020 r. Zgłoszenia będą oceniane pod względem kreatywności. Zwycięskie zgłoszenie musi spełniać kryteria wymienione w niniejszym Regulaminie.
 • W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 1 (słownie: jedną) nagrodę.
 • Nagrodą w konkursie jest nagroda podstawowa opisana poniżej

Nagroda podstawowa za 1 Miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 149 zł, Mi Band 4 – łączna wartość nagród 149 pln

 • Zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę podstawową, na którą składa się wymieniony elementy.
 • Do każdej nagrody podstawowej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości równej 10% wartości nagrody podstawowej. Kwota nagrody pieniężnej nie zostanie zwycięzcom wydana, lecz wpłacona przez Fundatora do urzędu skarbowego na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez publikacje wyników w serwisie wykop.pl w terminie 3 dni od daty wyłonienia zwycięzców. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać dane niezbędne do wysyłki nagrody Imię i nazwisko, adres korespondencyjny w ciągu 7 dni roboczych od publikacji zwycięzców pod rygorem utraty prawa do Nagrody poprzez kontakt na serwisie wykop.pl lub na adres mailowy – [email protected]
 • Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 • Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską do dnia 24.02.2020. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy w przeciągu 3 dni:
 • odmówi przyjęcia nagrody
 • kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
 • zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 • Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Fundatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo, żeby nie rozdać wszystkich nagród, jeśli zdaniem Komisji Konkursowej nie będą one spełniać kryteriów regulaminu.

6. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Uczestników SmartMe Ariel Zgórski z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, NIP 648 275 18 82. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://smartme.pl/polityka-prywatnosci/ („Polityka Prywatności”).
  Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko lub nick używany w serwisie Wykop.pl, inne dane udostępnione publicznie z serwisie Wykop, wizerunek, jeśli zostanie uwzględniony w zgłoszeniu konkursowym;
 • Adres Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto – w przypadku zwycięzców Konkursu lub reklamacji które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników oraz działań promocyjnych.
 • Numer telefonu – w przypadku zwycięzców konkursu (kontakt z kurierem)

Dane osobowe Uczestników Konkursu ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Uczestnikom uczestnictwa w Konkursie, w tym umożliwienie wydania nagród w Konkursie.

Uczestnik ma prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia  sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  W celach wykonywania swoich praw Uczestnik może skontaktować się z administratorem drogą korespondencyjną pod adresem ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice z dopiskiem „SmartMe – Dane osobe”, wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

 • Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

7. PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 • Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Fundatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – dot. odpowiedzi.
 • Jeżeli w pracy konkursowej będzie utrwalony wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu lub Fundatora z odpowiedzialności za takie naruszenia.
 • Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 • Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem przez Uczestnika na rzecz Organizatora i Fundatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego materiału – odpowiedzi na zadanie konkursowe, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a ponadto, zwycięzcy Konkursu, w zamian za rzyznaną nagrodę udzielają na rzecz Fundatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na korzystanie z nagrodzonej pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach marketingowych i promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 • publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 • wielokrotne publiczne wystawienie,
 • eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Fundatora;
 • wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 6 a) do h),
 • bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

Fundator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonej pracy konkursowej (w tym hasła) bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Reklamacjee – konkurs Rozdajo SmartMe”.
 • Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 • Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu
 • Komisja rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

9. KOMISJA KONKURSOWA

 • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 • W skład Komisji Konkursowej wejdą cztery osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2020 r.